Lean · Środowisko

Green Lean Six Sigma – droga do środowiskowej doskonałości

Filozofia Green Lean Six Sigma

Organizacje są zmuszone dostosowywać się do celów zrównoważonego rozwoju środowiskowego ze względu na rosnące koszty energii, koszty surowców, problemy związane z zasobami. Ponadto osiąganie wyników finansowych, minimalizowanie kosztów i wspieranie kultury ciągłego doskonalenia to kluczowe powody zachęcania organizacji do stosowania praktyk Lean Six Sigma. Oprócz jakości i doskonalenia, troska klientów o środowisko wymusiły na organizacjach wprowadzenie ekologicznych praktyk i strategii.

 I oto pojawiło się podejście Green Lean Six Sigma (GLSS) – filozofia osiągania celów środowiskowych w połączeniu z wydajnością operacyjną. 

Zanim przejdę do jego opisu, opiszę po krótce dwa podejścia – Zielonej zrównoważonej produkcji oraz Green Lean.

Podejście Green

Zielona zrównoważona produkcja jako filozofia określa, mierzy, ocenia i kontroluje ekomarnotrawstwa poprzez rozwiązywanie problemów związanych z produktami i procesami. Głównym celem zielonego podejścia jest zminimalizowanie wpływu na środowisko, takiego jak generowanie odpadów, emisje do powietrza, nadmierne zużycie energii i materiałów, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i środowiska, oraz ochrona energii i zasobów, spełnienie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Pomocne są metody ekologiczne takie, jak Life Cycle Assessment (Środowiskowa ocena cyklu życia), System zarządzania środowiskiem ISO 14001, Design for Environment (projektowanie dla środowiska), system zarządzania energią ISO 50001 i podejście 3R („Reduce, Reuse, Recycle” czylli “Redukuj-Użyj ponownie-Odzyskaj”).

Zielona produkcja obejmuje też różne inicjatywy środowiskowe w postaci zielonego marketingu, zielonych opakowań, zielonych innowacji i ekologicznego projektowania.

Natomiast, w strategii Zielonego zarządzania brakuje skutecznych technik rozwiązywania problemów. Brakuje spojrzenia holistycznego na jednoczesne rozwiązywania problemów środowiskowych oraz na ekonomię (redukcja kosztów). I tu przychodzi z pomocą Lean.

Podejście Lean Green

…czyli związek między praktykami Lean, a działaniami w zakresie ochrony środowiska. Istnieje powiązanie między 7 marnotrawstawami w kontekście Lean a ekomarnotrawstwami. W oparciu o wspólny cel zminimalizowania mudy, Lean i Green zostały połączone jako wspólna strategia. Ten związek między oszczędnym i ekologicznym podejściem nie tylko zapewnia korzyści dla środowiska, ale także obniża koszty.

Ograniczeniem strategii Lean Green jest ograniczone efektywne podejmowanie decyzji, ze względu na brak narzędzi statystycznych.

MarnotrawstwoWpływ na środowisko
Nadprodukcja – Zły przepływ informacji, zły harmonogram pracyWięcej zużytego materiału, dodatkowe ilości powstających odpadów, ścieków, gazów i pyłów zużywane na tworzenie niepotrzebnych produktów
Dodatkowe zanieczyszczenia wprowadzone do środowiska z powodu użycia środków chemicznych
Dodatkowe produkty mogą się zepsuć, lub będą wymagały utylizacji w przyszłości, jeśli się zestarzeją
Nadmierne zapasy – Niewydolność procesów, produktów, długie czasy konfiguracji produkcji, podejście systemu “push” , słaba obsługa klientaWięcej opakowań do przechowywania produktów
Odpady z zepsucia lub uszkodzeń produktów do przechowywania
Więcej materiałów potrzebnych by naprawić uszkodzenia
Więcej wody, energii potrzebnej do ogrzewania, chłodzenia, oświetlania magazynu zapasów
Wady – Błąd projektowania, zły proces ustawienia maszyny, zły proces produkcyjny, zaangażowanie działu jakościMateriały, woda i energia zużyte do wykonania wadliwych produktów
Niezgodne produkty muszą zostać poddane recyklingowi lub utylizacji
Więcej przestrzeni wymaganej do naprawy, zwiększając powierzchnię do ogrzewania/chłodzenia, oświetlenia
Zbędny transport – Zły layout budynku i/lub miejsca pracy, nadmierny ruch, lub produktówWięcej energii zużywanej na transport
Emisje z transportu
Uszkodzenia i wycieki niebezpiecznych substancji w trakcie transportowania
Więcej opakowań do zabezpieczenia transportowanego produktu
Uszkodzenia i wycieki w trakcie przemieszczania. Specjalne wymagania organizacyjne dot. opakowania, aby zapobiec uwolnieniu do środowiska
Zbedny ruch – Zły layout budynku, nieprawidłowo zaprojektowane stanowiska pracy oraz nieporządek w miejscu pracy.Więcej przestrzeni wymaganej dla ruchu, zwiększając powierzchnię do ogrzewania/chłodzenia, oświetlania
Zbędne procesy – Zła organizacja procesów i metod czy nieodpowiednie wykorzystanie maszynWięcej części i surowców zużytych na jednostkę produktu
Niepotrzebne procesy zwiększają emisję, wytwarzanie odpadów, zużycie energii, wody
Oczekiwanie – Nieefektywny przepływ informacji, organizacji pracy, program konserwacji maszyn nieadekwatnyUtrata właściwości – potencjalne przeterminowanie/zepsucie materiału, powodujące emisję odpadów
Zużycie energii cieplnej, zużycia prądu na oświetlenie w czasie wyłączenia produkcji

Podejście Green Lean Six Sigma

Six Sigma to metoda opierającą się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal idealnej jakości. To nowoczesne i bardzo rygorystyczne podejście, kóre polega na identyfikacji błędów przed ich wystąpieniem. Six Sigma to koncepcja nieustannego doskonalenia organizacji dążących do doskonałości. Polega na monitorowaniu i ciągłej kontroli w celu eliminowania i zapobiegania niezgodnościom w procesach i produktach.

Filozofia GLSS opiera się na połączonych strategiach Green, Lean i Six Sigma, którymi są ciągłe doskonalenie, redukcja marnotrawstwa, ochrona zasobów i zwiększanie wartości dodanej. Wykorzystanie spójnej, wspólnej strategii GREEN, LEAN i SIX SIGMA pokonuje ograniczenia poszczególnych strategii. Dodatkowo, patrząc z perspektywy klienta, kombinacja tych trzech strategii wpływa na wartość dodaną.

GREEN ma na celu redukcję odpadów środowiskowych poprzez stosowanie praktyk środowiskowych

LEAN zmniejsza ilość marnotrawstwa procesowego, co pomaga w zmniejszaniu ekomarnotrawstwa.

SIX SIGMA przyczynia się do minimalizacji defektów i minimalizacji zmienności procesu, co prowadzi do redukcji emisji środowiskowych.

Six Sigma pomoże Zielonemu zarządzaniu oraz Lean poprzez wykorzystanie narzędzi statystycznych w systematyczny sposób w ramach podejścia DMAIC.

DMAIC

DMAIC to oparte na danych podejście do rozwiązywania problemów, które pomaga wprowadzać stopniowe udoskonalenia i optymalizacje produktów, projektów i procesów biznesowych. Jest powszechnie stosowane w celu osiągnięcia wydajności w organizacji, takiej jak poprawa zadowolenia klientów, wytwarzanie produktów wysokiej jakości, skracanie czasu dostaw i minimalizowanie kosztów operacyjnych.

W metodzie DMAIC narzędzia GLSS są zintegrowane i uporządkowane w pięciu etapach.

DEFINE: Definiowane są zakresy i cele problemów środowiskowych. Można zdefiniować różne środki efektywności środowiskowej, takie jak emisje do powietrza, zużycie energii, odprowadzanie ścieków oraz odpowiednio wyznaczyć cele.

MEASURE: Wskaźniki efektywności środowiskowej są określane na podstawie ich jednostek, np. energia elektryczna jest mierzona w kilowatach na godzinę (kWh), a emisje CO2 są obliczane w tonach (t) tygodniowo.

ANALYSE: Podstawowe przyczyny marnotrawstwa środowiska są oceniane, na przykład analiza nadmiernego zużycia energii.

IMPROVEMENT: Propozycja, weryfikacja i wdrażanie rozwiązań eliminujących kluczowe przyczyny problemów środowiskowych. Umożliwia to skuteczne podejmowanie decyzji środowiskowych na podstawie danych.

CONTROL: Efektywność środowiskowa organizacji jest oceniana. Występuje nacisk na aspekty zmienności w działaniu środowiskowym. Dodatkowo na tym etapie kompletowana jest dokumentacja formalna obejmująca wdrożone rozwiązania.

Podsumowanie

Niektóre firmy jeszcze nie dorosły jeszcze nawet do podejścia Zielonej produkcji, ponieważ skupiają się przede wszystkim na spełnieniu regulacji prawnych, traktując je wyłącznie jako koszty, nie zaś jako szanse. W dłuższej perspektywie wpływa to na konkurencyjność organizacji. Warto zatem poszerzyć horyzonty i rozszerzyć spojrzenie o najlepsze praktyki.

Organizacja poprzez wdrożenie GLSS może uzyskać poprawę wizerunku firmy, odpowiedzialność społeczną oraz zaspokojenie zapotrzebowania klientów na produkty ekologiczne. GLSS zawiera kluczowe czynniki zachęcające do stosowania, takie jak redukcja kosztów, spełnianie wymogów regulacyjnych i prawnych, spełnienie wymagań klientów i interesariuszy dotyczące produktów przyjaznych dla środowiska, lepszy wizerunek firmy i lepsza rentowność.

Efektywność środowiskową można poprawić, jeśli strategie ekologiczne, Lean i Six Sigma zostaną połączone w celu wzajemnego wspierania się. Każda z nich ma swoje ograniczenia. Chociaż osobne praktyki związane ze strategiami Green, Lean czy Six Sigma mają pozytywny wpływ na środowisko, ich łączny efekt jest bardziej znaczący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *